Kvalitetsarbete

 

Det är av stor betydelse att kunna följa upp sitt arbete; blev resultatet som man tänkte sig, eller något helt annat? Socialtjänstens arbete med utsatta familjer har sällan följts upp samtidigt som det vid olika utvärderingar och uppföljningar, t e x av familjehemsvården, visat sig att insatserna faktiskt på längre sikt försämrat de placerades situation. Socialtjänstens öppna insatser har sällan följts upp på det sätt som lagstiftaren tänkt sig.

Det är inte ovanligt att olika slag av kvalitetsarbete tar sikte på om olika mål- eller handlingsplaner för olika tidsperioder blivit genomförda eller inte. Klientperspektivet har sällan avsatt tydliga spår i detta arbete. Vi anser att det är av stor betydelse att allt klientarbete följs upp såväl i ett kort- som långsiktigt perspektiv. Det är klienterna som är socialtjänstens uppdrag.

Särskilt angeläget är att alla klientmöten följs upp på ett naturligt och enkelt sätt. Kände sig klienten kränkt? Upplevde klienten att han fick komma till tals? Förstod klienten innebörden av vad som togs upp på mötet och vilka konsekvenserna blir?

Det är också av stor betydelse att misstag eller felaktigheter kan dokumenteras, följas upp och rättas till inom ramen för en välfungerade avvikelserapportering. Lika angeläget som att en välfungerande och enkel kvalitetsmätning ingår som naturliga instrument i det löpande arbetet.

Det är viktigt att utvärderingsarbetet bedrivs i det dagliga arbetet och inte utanför detsamma. Kvalitetsarbetet måste ske i nära och lättillgängliga former. Det finns idag möjlighet att använda sig av ett enkelt databaserat stöd i ett löpande kvalitetsarbete.


Skillnaden deltar gärna i en diskussion om hur kvalitets- och avvikelsearbetet kan förbättras och kan vid ett besök visa på möjligheter att utveckla detta viktiga arbete.